Algemene voorwaarden voor de verkoop en levering van producten van GLEAM Technologies GmbH

GLEAM Technologies GmbH,
Markhofgasse 19
1030 Vienna, Austria
Company Number: 398434h

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (“AV”) zijn van toepassing op de verkoop, verhuur en levering van producten van GLEAM Technologies GmbH, Markhofgasse 19, 1030 Wenen, ondernemingsnummer: 398434h. De contractspartij (“klant”) stemt ermee in dat in geval van twijfel wordt uitgegaan van onze voorwaarden, ook als de door de contractspartij gehanteerde voorwaarden onbetwist blijven.

De uitvoering van het contract door GLEAM Technologies GmbH geldt niet als instemming met een afwijking van deze voorwaarden. Indien er desondanks onduidelijkheid blijft bestaan bij de interpretatie van het contract, geldt de inhoud die in vergelijkbare gevallen gewoonlijk wordt overeengekomen.

Deze algemene voorwaarden gelden als raamovereenkomst voor alle verdere rechtshandelingen tussen GLEAM Technologies GmbH en de klant, voor zover tussen de partijen geen afwijkende afspraken werden gemaakt.

Aanbiedingen en contract

Onze aanbiedingen zijn niet bindend. De overeenkomst op basis van deze algemene voorwaarden wordt pas geacht gesloten te zijn door de overhandiging van een schriftelijke orderbevestiging door GLEAM Technologies GmbH.

Wijzigingen van deze voorwaarden kunnen alleen met schriftelijke toestemming van beide partijen worden aangebracht. Na het plaatsen van een bestelling door de klant en de schriftelijke orderbevestiging door GLEAM Technologies GmbH, kan deze bestelling door de klant niet meer worden geannuleerd.

Dit geldt niet voor consumententransacties in overeenstemming met de bepalingen van de FAGG Wet Koop op Afstand.

De consument heeft recht op een herroepingstermijn van 14 dagen van de overeenkomst vanaf het bezit van de eigenaar door de consument.

Annuleringsvoorwaarden

Recht van herroeping
U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen te rekenen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (GLEAM Technologies GmbH, Markhofgasse 19, 1030 Wenen, Oostenrijk, [email protected], telefoon: 436603148246) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, dat echter niet verplicht is.

Om de annuleringstermijn na te leven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht vóór het einde van de annuleringstermijn verzendt.

Gevolgen van de herroeping
Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons van de annulering van deze overeenkomst in kennis stelt, aan ons of aan GLEAM Technologies terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen voor een gemiddeld bedrag van 200 EUR. U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan het hanteren van de goederen dat niet noodzakelijk is voor het controleren van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.

Voorbeeld van een annuleringsformulier
(Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen).

– Aan GLEAM Technologies GmbH, Markhofgasse 19, 1030 Wenen, Oostenrijk, [email protected]

– Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van het volgende

goederen (*)/levering van de volgende dienst (*)

– Besteld op (*)/ontvangen op (*)

– Naam van de consument(en)

– Adres van de consument(en)

– Handtekening van consument(en) (alleen in geval van communicatie op papier)

– Datum(s)

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Prijzen en betalingen

De in het desbetreffende koopcontract vermelde prijzen voor producten en aanvullingen van GLEAM Technologies GmbH (“producten”) zijn exclusief omzetbelasting, in het gunstigste geval inclusief transportkosten en onkosten en dienen in euro te worden betaald. In geval van verrekening worden eventuele belastingen bij de productprijs opgeteld.

Na ontvangst van de factuur door GLEAM Technologies GmbH dient de klant het daarin vermelde bedrag over te maken aan de Erste Bank, IBAN: AT61 2011 1838 1428 6800, BIC code GIBAATWWXXX binnen de overeengekomen betalingstermijn, doch uiterlijk binnen 30 dagen.

Betaling wordt slechts geacht tijdig te zijn verricht indien het bedrag op de vervaldag is ontvangen of op de rekening is bijgeschreven. In geval van een consumententransactie wordt de betaling als tijdig beschouwd indien de overboekingsopdracht uiterlijk op de vervaldag is geplaatst.

Achterstandsrente

In geval van verzuim, ook al is dit niet te wijten aan de klant, zal vanaf de vervaldag jaarlijks 7% van de koopprijs als vertragingsrente in rekening worden gebracht. In geval van verzuim is de klant tevens verplicht alle kosten te vergoeden die gemaakt zijn om de openstaande vorderingen te innen. In geval van gedeeltelijke betaling is het gehele bedrag opeisbaar zodra de klant met slechts één termijn van de gedeeltelijke betaling in gebreke blijft. Desondanks heeft GLEAM Technologies GmbH in dit geval het recht om zich uit de overeenkomst terug te trekken.

Behoud van titel

Het product blijft eigendom van GLEAM Technologies GmbH tot volledige betaling van de koopprijs en alle kosten en uitgaven. Een doorverkoop is enkel toegelaten indien GLEAM Technologies GmbH ruim op voorhand op de hoogte werd gebracht onder de naam of het bedrijf en het exacte bedrijfsadres van de klant en GLEAM Technologies GmbH instemt met de verkoop.

In geval van toestemming wordt de koopprijsvordering geacht te zijn overgedragen aan GLEAM Technologies GmbH, die GLEAM Technologies GmbH te allen tijde machtigt om de derde-debiteur van deze overdracht op de hoogte te stellen. In geval van een groot aantal vorderingen van GLEAM Technologies GmbH worden betalingen door de schuldenaar in eerste instantie toegerekend aan die vorderingen die niet meer door een eigendomsvoorbehoud of andere zekerheid zijn gedekt.

In geval van verzuim is GLEAM Technologies GmbH gerechtigd haar eigen rechten uit het eigendomsvoorbehoud te doen gelden. Er wordt overeengekomen dat het doen gelden van het eigendomsvoorbehoud geen terugtrekking uit de overeenkomst inhoudt, tenzij GLEAM Technologies GmbH uitdrukkelijk verklaart zich terug te trekken uit de overeenkomst. Bij terugtrekking uit de overeenkomst en terugname van de goederen zijn wij gerechtigd de gemaakte transportkosten te compenseren.

Met uitzondering van de hierboven vermelde wederverkoop, mag de klant tot de volledige betaling van de koopprijs niet over de voorbehouden goederen beschikken, ze in het bijzonder niet verpanden, weggeven of uitlenen. De klant is in het bijzonder aansprakelijk voor het risico van vernietiging, verlies of verslechtering.

Levering

In onze prijzen zijn de installatiekosten niet inbegrepen. Op verzoek kunnen deze diensten echter tegen afzonderlijke betaling door GLEAM Technologies GmbH worden geleverd of georganiseerd.

Indien de klant het product niet zoals overeengekomen heeft afgenomen (verzuim van afname), zijn wij gerechtigd om het product na afloop van de onsuccesvolle respijttermijn op te slaan, waarvoor wij een opslagvergoeding van 0,1% van het bruto factuurbedrag per kalenderdag berekenen of op kosten en risico van de klant door een geautoriseerde vakman op te laten slaan. Tegelijkertijd hebben wij het recht om ofwel aan te dringen op de nakoming van het contract of, na het instellen van een redelijke respijtperiode van ten minste 2 weken, ons terug te trekken uit het contract en het product voor andere doeleinden te gebruiken, indien er geen andere afspraken zijn gemaakt tussen GLEAM Technologies GmbH en de klant.

Al het materiaal dat in het kader van herstellingen door GLEAM Technologies GmbH of een officiële partner wordt uitgewisseld, wordt, tenzij anders overeengekomen, eigendom van GLEAM Technologies GmbH zonder dat een afzonderlijke kennisgeving door de klant nodig is.

Een aanspraak op schadevergoeding door de klant wegens wanprestatie of vertraging is uitgesloten, tenzij deze omstandigheden opzettelijk of door grove nalatigheid door GLEAM Technologies GmbH zijn veroorzaakt.

De GLEAM Technologies GmbH behoudt zich het recht voor om zich uit de overeenkomst terug te trekken, indien zij na de bevestiging van de bestelling en vóór de levering kennis neemt van omstandigheden in de economische omstandigheden van de klant, die zijn aanspraak niet meer voldoende zeker maken.

De overeengekomen leveringstermijnen beginnen met het sluiten van het contract. GLEAM Technologies GmbH heeft echter het recht de leveringstermijn te verlengen met de duur van de belemmering in geval van vertraging door overmacht (ecologische calamiteiten, pandemieën, ect.), doch ten laatste met zes (6) maanden.

Indien om andere redenen de levering vertraging oploopt en GLEAM Technologies GmbH de respijttermijn van twee (2) maanden vruchteloos laat verstrijken, heeft de klant het recht om zich uit het contract terug te trekken.

Terugtrekking uit de overeenkomst

In geval van vertraging in de aanvaarding of andere belangrijke redenen die in de persoon van de klant liggen, zoals faillissement van de klant of verwerping van het faillissement wegens gebrek aan activa, evenals in geval van vertraging in de betaling door de klant, heeft GLEAM Technologies GmbH het recht zich terug te trekken uit het contract indien dit nog niet volledig werd uitgevoerd door beide partijen. In geval van terugtrekking heeft de GLEAM Technologies GmbH de keuze om, in fout van de klant, een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het bruto factuurbedrag of een vergoeding voor de werkelijk geleden schade (opslagkosten, enz.) te eisen. Indien de klant met de betaling in gebreke blijft, is de GLEAM Technologies GmbH bevrijd van alle verdere uitvoerings- en leveringsverplichtingen en heeft zij het recht om uitstaande leveringen of prestaties achter te houden en voorschotten of waarborgen te vragen of zich uit het contract terug te trekken na het bepalen van een redelijke respijttermijn. In het geval van een ongerechtvaardigde terugtrekking door de klant, heeft GLEAM Technologies GmbH de keuze om aan te dringen op de nakoming van het contract of in te stemmen met de ontbinding van het contract; in het laatste geval is de klant verplicht om ofwel een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 15% van het bruto factuurbedrag ofwel de werkelijk geleden schade te betalen.

Vervulling en verwervingsvoorwaarden

De levering is uitgevoerd:

 1. voor leveringen af fabriek: na indiening van de kennisgeving (per e-mail is voldoende) dat GLEAM Technologies GmbH klaar is voor verzending. Na ontvangst van de kennisgeving van de terbeschikkingstelling dient de klant het product op de overeengekomen plaats van inontvangstneming te controleren en in ontvangst te nemen. Indien deze inontvangstneming niet binnen de 8 dagen gebeurt, wordt het voorwerp van aankoop geacht behoorlijk te zijn overgenomen en dient de klant alle kosten voor de laattijdige inontvangstneming te dragen.
  voor leveringen met een overeengekomen bestemming: bij aflevering aan het transportbedrijf.

Indien de klant uitdrukkelijk of stilzwijgend afziet van het onderzoek, wordt het product geacht correct geleverd en aanvaard te zijn bij het verlaten van GLEAM Technologies GmbH of een officiële partner.

Alle risico’s, met inbegrip van die van het toevallige verlies, gaan over op de klant op het ogenblik van de uitvoering, die verantwoordelijk is voor de nodige verzekeringsdekking. Op dit tijdstip is het voorwerp van aankoop in de zin van § 6 van de productaansprakelijkheidswet overgedragen aan de beschikkingsmacht van de klant en dus in de handel gebracht. Afwijkingen van de bovenstaande prestaties zijn alleen mogelijk met een uitdrukkelijke overeenkomst tussen GLEAM Technologies GmbH en de klant. Indien de levertijd door de leverancier is vastgesteld en deze wordt door de koper overschreden, kan een opslagvergoeding in rekening worden gebracht. Verzending geschiedt altijd af fabriek voor rekening en risico van de koper.

Garantievoorwaarden voor particuliere klanten

GLEAM Technologies GmbH verleent een vrijwillige garantie van 5 jaar vanaf de datum van afname van de goederen op het frame, de achterste zwenkarmen, de gefreesde en gegoten onderdelen van de “Dynamic Tilting Technology” die tussen de zwenkarmen en het draagframe van de bovenbouw zijn aangebracht. Deze garantie geldt in geval van constructie- en materiaalfouten en daarmee samenhangende schade zoals framebreuk op deze onderdelen en is wereldwijd geldig.

De garantie geldt alleen als…

… het voertuig in het eerste bezit van de eigenaar is.

… het voertuig binnen 30 dagen na aankoop voor de eerste rechtmatige eigenaar bij GLEAM Technologies GmbH werd geregistreerd.

… een factuur/aankoopbon van het GLEAM product beschikbaar is.

… de afleveringsbon is ondertekend en aan GLEAM Technologies GmbH is toegezonden.


De garantie vervalt volledig als …

…niet door GLEAM Technologies GmbH toegestane verbouwingen, modificaties en tuningmaatregelen van de onderdelen aan het voertuig zijn uitgevoerd.

… schade aan het frame of de swing arms is ontstaan door een ongeval, ondeskundig gebruik of ondeskundig onderhoud door de gebruiker.

… het voertuig niet is beladen in overeenstemming met de door GLEAM Technologies GmbH aanbevolen beladingsvoorschriften of maximaal toelaatbaar totaalgewicht.

… het voertuig is gebruikt buiten de door GLEAM aanbevolen gebruiksvoorschriften (zie gebruiksaanwijzing).

… het serienummer van het voertuig niet kan worden vastgesteld.

De volgende schade en onderdelen zijn uitgesloten van garantie:

 • Schade als gevolg van natuurlijke slijtage van onderdelen (bijv.: corrosie)
 • Schade aan lakwerk en stickers
 • Plastic afdekkingen en plastic onderdelen op het voertuig
 • Slijtageonderdelen (schroeven, moeren, lagers, assen, rondsels, …)
 • Fabrikantspecifieke onderdelen zoals motor, versnellingsbak, riemen, remsystemen en de bijbehorende slijtageonderdelen. Hier gelden de garantievoorwaarden van de fabrikant.
 • FLEX carrosserieën, hun accessoires en montageonderdelen (platforms, kisten, wanden, frameconstructies en afdekzeilen, …)

Indien er bij ontvangst van de levering sprake is van productie- of transportschade of defecten aan slijtdelen, verplicht de koper zich deze binnen 10 werkdagen na ontvangst van de goederen aan GLEAM Technologies GmbH of een officiële GLEAM-dealer of servicepartner te melden, anders vervalt de aanspraak op omruiling/vervanging van deze onderdelen onder de garantie. Werkzaamheden die aan het voertuig zelf zijn uitgevoerd, worden niet vergoed. Tenzij deze werkzaamheden vooraf met GLEAM Technologies GmbH zijn besproken en goedgekeurd.

De garantie dekt alleen het defecte onderdeel en, indien nodig, ook de verzending van het nieuwe onderdeel. Verdere aanspraken, zoals schadevergoeding, arbeidsloon of gebruiksderving, zijn van de garantie uitgesloten. De garantieprestaties worden niet verlengd vanaf de ontvangst van de gerepareerde/vernieuwde goederen. In geval van een garantieclaim moet het gehele voertuig naar de fabriek van GLEAM Technologies GmbH worden gezonden. Vervangen onderdelen worden eigendom van GLEAM Technologies GmbH.

GLEAM Technologies GmbH wijst er conform § 9b lid 1 KSchG op dat de wettelijke garantieverplichting niet door de garantie wordt beperkt.

Garantievoorwaarden voor ondernemingen en ondernemers

GLEAM Technologies GmbH verleent een vrijwillige garantie van 3 jaar op het frame, de achterbruggen en het draagframe van de bovenbouw vanaf het moment van afname van de goederen door een commerciële klant. Deze garantie geldt in geval van constructie- en materiaalfouten en daarmee samenhangende schade zoals framebreuk aan deze onderdelen en is wereldwijd geldig.

De garantie geldt alleen als…

… het voertuig in het eerste bezit van de handelaar is.

… het voertuig binnen 30 dagen na aankoop voor de eerste rechtmatige eigenaar bij GLEAM Technologies GmbH werd geregistreerd.

… een factuur/aankoopbon van het GLEAM product beschikbaar is.

… de afleverbon is ondertekend en aan GLEAM Technologies GmbH is toegezonden.

De garantie vervalt volledig indien …

…niet door GLEAM Technologies GmbH toegestane verbouwingen, modificaties en tuningmaatregelen van de onderdelen aan het voertuig zijn uitgevoerd.

… schade aan het frame of de achterbruggen is ontstaan door een ongeval, ondeskundig gebruik of ondeskundig onderhoud door de gebruiker.

… het voertuig niet in overeenstemming met de door de firma GLEAM Technologies GmbH aanbevolen beladingsvoorschriften of maximaal toelaatbaar totaalgewicht is beladen.

… het voertuig is gebruikt buiten de door GLEAM aanbevolen gebruiksvoorschriften (zie gebruiksaanwijzing).

… het serienummer van het voertuig niet kan worden vastgesteld.

De volgende schade en onderdelen zijn uitgesloten van garantie:

 • Schade als gevolg van natuurlijke slijtage van onderdelen (bijv.: corrosie)
 • Schade aan lakwerk en stickers
 • Plastic afdekkingen en plastic onderdelen op het voertuig
 • Slijtageonderdelen (schroeven, moeren, lagers, assen, rondsels, …)
 • Fabrikantspecifieke onderdelen zoals motor, versnellingsbak, riemen, remsystemen en de bijbehorende slijtageonderdelen. De garantie- en waarborgvoorwaarden van de fabrikant zijn van toepassing. Gelieve de richtlijnen van de fabrikant voor commercieel gebruik met betrekking tot garantie en waarborg in acht te nemen.
 • FLEX carrosserieën, hun accessoires en montageonderdelen (platforms, boxen, wanden, frameconstructies en afdekzeilen, …)

Indien er bij ontvangst van de levering sprake is van productie- of transportschade of defecten aan slijtdelen, verplicht de koper zich deze binnen 10 werkdagen na ontvangst van de goederen aan GLEAM Technologies GmbH of een officiële GLEAM-dealer of servicepartner te melden, anders vervalt de aanspraak op omruiling/vervanging van deze onderdelen. Werkzaamheden die door de klant zelf aan het voertuig worden uitgevoerd, worden niet vergoed, tenzij deze werkzaamheden vooraf door GLEAM Technologies GmbH zijn goedgekeurd.

De garantie dekt alleen het defecte onderdeel en omvat niet de verzending van het nieuwe onderdeel. Verdere aanspraken, zoals schadevergoeding, arbeidskosten of gebruiksderving, zijn van de garantie uitgesloten. De garantie wordt niet verlengd vanaf de ontvangst van de gerepareerde/vernieuwde goederen. In geval van een garantieclaim moet het gehele voertuig naar de fabriek van GLEAM Technologies GmbH worden gezonden. Vervangen onderdelen worden eigendom van GLEAM Technologies GmbH.

Vergoeding en disclaimer

De aansprakelijkheid van GLEAM Technologies GmbH is beperkt tot grove nalatigheid en schuld. Dit geldt niet voor persoonlijk letsel. De vervanging van gevolgschade evenals andere schade, in het bijzonder financiële verliezen, is uitgesloten voor zover de wet dit toelaat.

Verhaalsaanspraken die tegen ons ingesteld worden door contractpartners of derden uit de titel “Productaansprakelijkheid” in de zin van het PHG, zijn uitgesloten, tenzij de verhaalsgerechtigde bewijst dat de fout in de sfeer van GLEAM Technologies GmbH veroorzaakt werd en minstens nalatig was.

Diversen

Indien afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of van het gesloten koopcontract ongeldig zijn, blijft het resterende contract niettemin geldig. In dit geval wordt de ongeldige bepaling vervangen door een rechtsgeldige bepaling die het dichtst bij de door de partijen bedoelde komt.

Op deze voorwaarden is het Oostenrijks recht van toepassing. De toepasselijkheid van het UN-kooprecht en het internationaal privaatrecht is uitgesloten. De bevoegde rechtbank is, indien wettelijk toegestaan, Wenen, Oostenrijk.

Alle overeenkomsten, latere wijzigingen, aanvullingen, nevenafspraken, etc. moeten schriftelijk zijn om geldig te zijn, inclusief de originele handtekening of beveiligde elektronische handtekening.

Verklaringen, advertenties, enz. gericht aan GLEAM Technologies GmbH – met uitzondering van kennisgevingen van gebreken – moeten schriftelijk zijn om rechtsgeldig te zijn, met inbegrip van de originele handtekening of de beveiligde elektronische handtekening.

Garantie

Producten van GLEAM Technologies GmbH voldoen aan de laatste stand van de techniek en zijn voorzien van de beste componenten. Daarom geeft GLEAM Technologies GmbH de eerste koper bij aankoop van een product 3 jaar garantie op materiaal- en verwerkingsfouten voor het frame inclusief de achterdriehoek. De genoemde garantie van 3 jaar op het frame wordt alleen verleend als de onderhoudsbeurten door een geautoriseerde GLEAM-dealer conform de gebruiksaanwijzing worden uitgevoerd. Dit moet door de geautoriseerde GLEAM dealer met stempel en handtekening worden bevestigd. Inspectie- en onderhoudskosten zijn voor rekening van de producteigenaar. Indien de onderhoudsintervallen niet worden nageleefd, wordt de garantie teruggebracht tot 1 jaar. Voor fietsen die aan extreme belastingen worden blootgesteld (commercieel gebruik) is de garantie van de motor en de bijbehorende onderdelen eveneens beperkt tot 1 jaar.

Voor elektrische fietsen/pedelecs gelden voor het frame dezelfde garantievoorwaarden als voor conventionele fietsen. Voor de ingebouwde onderdelen van de elektrische aandrijving (accu, besturing, motor …) geldt een garantietermijn van twee jaar (vanaf de aankoopdatum – op basis van materiaal-/verwerkingsfouten). Het is echter essentieel om de respectievelijke informatie van de fabrikant van de componenten in acht te nemen (betreffende minimum capaciteit/laadcycli van de batterij, enz.). Deze informatie vindt u in de aandrijfspecifieke gebruiksaanwijzing die bij elke elektrische fiets/pedelec wordt geleverd.

De garantietermijnen gaan in op de datum van aankoop. Deze garantie wordt alleen verleend aan de eerste koper door een erkende GLEAM dealer, met uitsluiting van aankopen via internetveilingen. Indien een garantieclaim ontstaat, heeft GLEAM de keuze om het defecte onderdeel naar eigen inzicht te repareren of te vervangen. Onderdelen die niet defect zijn, worden uitsluitend op kosten van de garantiehouder vervangen. Slijtageonderdelen zijn uitgesloten van de garantie indien deze door normale slijtage zijn beschadigd. Deze onderdelen zijn in detail: velgen, lak, remblokken en remschijven, zadel, handvatten, banden, stuur, stuurpen, zadelpen, lagers en afdichtingen van bewegende delen, rondsels, schakelrollen, riemen, rem- en schakelkabels, alsmede verlichtingsmiddelen. GLEAM kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade veroorzaakt door wijziging of toevoeging van accessoires die ongeschikt zijn voor het betreffende fietstype en oneigenlijk gebruik. De garantie is in principe wereldwijd geldig. Om aanspraak te maken op de garantie gaat u met het garantiebewijs naar uw verkooppunt. De dealer zal dan de nodige actie ondernemen. Er kan geen aanspraak op garantie worden gemaakt indien er wijzigingen zijn aangebracht aan het oorspronkelijke ontwerp of de oorspronkelijke uitrusting, of indien de fiets onder ondeskundige omstandigheden is gebruikt, met name boven het max. toegestane totaalgewicht van 270 kg is gebruikt en/of de gebruiksaanwijzing niet is opgevolgd. Met deze garantie verleent GLEAM een vrijwillige fabrieksgarantie. Bijkomende aanspraken uit de nationale garantiewetgeving blijven onaangetast.